over 70 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on o70 off  

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Taisho Sanshoku,75 cm
H. Achmad - Makassar
Handling: H. Achmad - Makassar
   

      

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kawarimono,77 cm
Sonny T - Makassar
Handling: Milan Koi - Makassar
Kawarimono,74 cm
Along - Makassar
Handling: Milan Koi - Makassar

Kawarimono,73 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Baruga Koi - Makassar

  

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hi Ki Utsurimono/Bekko,75 cm
Jimmy Sido - Makassar
Handling: Milan Koi - Makassar
Hi Ki Utsurimono/Bekko,82 cm
Along - Makassar
Handling: Milan Koi - Makassar
 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,79 cm
Along - Makassar
Handling: Milan Koi - Makassar

Shusui/Asagi,74 cm
Ayong - Makassar
Handling: Milan Koi - Makassar

 

   

Hits: 1568